ติดต่อสมาคมศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ ได้ที่

สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง
กรุงเทพฯ 10520
อีเมล์ : kasetkmitl@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/kasetchaokhuntaharn

คุณจิราพร ลายลักษณ์
นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คุณวาสนา สุทธิ
ผู้จัดการสมาคมศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โทรศัพท์ 081-792-5745